Logo Efficient Projects wit Oranje

Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden Efficient at Projects b.v.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

4.4 Alle door Opdrachtnemer in aanbiedingen genoemde bedragen betreffen een inschatting van de kosten. Indien de factuurwaarde deze inschatting te boven gaat, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover inlichten. Overschrijdingen van de inschatting die kleiner zijn of gelijk aan 10% van het totaalbedrag hoeven niet vooraf te worden gemeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.5 Een samengesteld aanbod verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6 Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.7 Artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Dit betekent dat als de aanvaarding van een door Opdrachtgever gedaan aanbod afwijkt van het gedane aanbod, geen overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten af van het aanbod.

4.8 De Overeenkomst wordt op projectbasis aangegaan, derhalve voor bepaalde tijd.

Artikel 5 Benodigde informatie

5.1 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, die Opdrachtnemer naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft. Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.2 De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten/of te beëindigen.

5.3 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn/haar in de artikelen 5.1 en 5.2 genoemde verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, dan zijn alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (een) (extra) vergoeding(en) voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) diensten in rekening te brengen.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

6.1 Opdrachtnemer zal de krachtens de Overeenkomst te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

6.2 Opdrachtnemer bepaalt door welke derden/personen de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer staat er voor in dat de door haar ingeschakelde derden/personen over voldoende kennis en ervaring beschikken voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht.

6.3 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de wettelijk verplichte en de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.4 De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6.5 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere diensten zijn verricht dan waartoe de opdracht is verstrekt en deze diensten zijn verricht ter voldoening aan de voor Opdrachtnemer uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichtingen, is Opdrachtnemer bevoegd die diensten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdracht:

Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Overeenkomst:

Artikel 2 Toepasselijkheid

de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

de partij die opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten;
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Efficient at Projects B.V. (KvK nummer 72728329);

de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van diensten, deel – en/of vervolgopdrachten mede daaronder begrepen.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief alle aanbiedingen die Opdrachtnemer doet) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten diensten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen in de algemene voorwaarden gelden slechts eenmalig voor het betreffende geval waarvoor de afwijking is overeengekomen.

2.3 Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden vernietigd of nietig verklaard mocht worden, laat dat de geldigheid van de overige onderdelen onverlet. Het nietige en/of vernietigde deel zal worden geconverteerd in een wel geldig deel voor zover dat mogelijk is in de geest van het nietige en/of vernietigde deel.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Kennisname algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zullen aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld door het plaatsen van de algemene voorwaarden op de website van Opdrachtnemer.

3.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk is aanvaard;

indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

4.2 Het in artikel 4.1 onder a bedoelde aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

4.3 Een aanbod van Opdrachtnemer geschiedt vrijblijvend en kan worden herroepen ook nog nadat het is aanvaard, mits de herroeping onverwijld na ontvangst van de aanvaarding geschiedt.

1

Algemene voorwaarden Efficient at Projects b.v.

6.6 Levering geschiedt af bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

6.7 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en de door Opdrachtnemer voor de Overeenkomst te verwerken materialen, benodigde machines en gereedschappen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en met de juiste kwaliteit en kwantiteit om de Overeenkomst optimaal uit te kunnen voeren aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de in dit lid bedoelde zaken voor de uitvoering van de Overeenkomst niet tijdig en/of met de juiste kwaliteit en kwantiteit aan Opdrachtnemer zijn verstrekt en/of tijdens de uitvoering storingsvrij werken, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringsdatum vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de benodigde zaken aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

6.8 De in het vorige lid door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de Overeenkomst ter beschikking gestelde materialen, machines en gereedschappen blijven tijdens de uitvoering eigendom van Opdrachtgever. Hiervoor blijft Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vallen de ter beschikking gestelde zaken onder Opdrachtgevers verzekering en geeft Opdrachtgever garantie op veilige- en correcte werking. Opdrachtgever is verplicht een deugdelijke (aansprakelijkheids)verzekering aan te gaan terzake aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, machines en gereedschappen.

6.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen aanvullingen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtnemer en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de prijs en andere voorwaarden. Het niet of onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer is verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht als na beëindiging daarvan, geheimhouding te betrachten omtrent van Opdrachtgever verkregen informatie die door Opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt. Alle correspondentie, documenten, berekeningen en/of andere zaken, ongeacht het soort gegevensdrager en met inbegrip van kopieën daarvan, die betrekking hebben op de Opdrachtgever, die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht onder zich heeft of krijgt, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever en worden bij beëindiging van de opdracht terstond door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

7.2 De geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

7.3 Opdrachtnemer is gehouden de voor haar uit artikel 7.1

voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

7.4 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes)producten, die door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Opdrachtgever dient deze rechten te allen tijde te respecteren.

8.2 Het is Opdrachtnemer toegestaan om de producten die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst worden ontwikkeld in een portfolio te presenteren aan derden.

8.3 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 9 Vergoeding

9.1 Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever een vergoeding voor de door haar verrichte diensten; deze vergoeding is exclusief omzetbelasting en andere heffingen. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte diensten.

9.2 De vergoeding voor de krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de stuksprijs gehanteerd door Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

9.3 Opdrachtnemer is bevoegd maandelijks (tussentijds) te factureren.

9.4 In voorkomend geval maken onkosten en/of declaraties van derden onderdeel uit van de door Opdrachtnemer te ontvangen vergoeding. Indien deze onkosten en/of declaraties na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht wijzigen ten opzichte van de begrootte bedragen, is Opdrachtnemer bevoegd de vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.

9.5 Prijzen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op (kost)prijs bepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien vóór of tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijs bepalende factoren optreedt, heeft Opdrachtnemer het recht een evenredige verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.6 Bij voortijdige beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever, om welke reden dan ook, is Opdrachtgever gehouden de schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt te vergoeden en is Opdrachtgever in ieder geval gehouden tot algehele betaling van alle verschuldigde vergoedingen over de gehele Overeenkomst (als ware de Overeenkomst geheel uitgevoerd) verminderd met de kosten die Opdrachtnemer bespaart vanwege het gedeelte van de Overeenkomst dat zij niet behoeft uit te voeren.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling van de door Opdrachtnemer toegezonden facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening, opschorting en/of korting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.3 Indien een factuur niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voldaan en Opdrachtgever, ook na daartoe door Opdrachtnemer te

2

Algemene voorwaarden Efficient at Projects b.v.

zijn aangemaand, niet heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10.4 Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn direct opeisbaar indien en zodra:

het faillissement/de surseance van betaling van

Opdrachtgever is of wordt aangevraagd;

beslag wordt gelegd op (een deel van het) vermogen

van Opdrachtgever;

de onderneming van Opdrachtgever (gedeeltelijk)

wordt verkocht of beëindigd;

de (in)directe zeggenschap in Opdrachtgever wijzigt.

10.5 In het geval dat een vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever opeisbaar is, is Opdrachtgever over de verschuldigde vergoeding de wettelijke handelsrente verschuldigd, zulks over de periode vanaf opeisbaarheid tot aan de dag van algehele voldoening.

10.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter betaling van in de eerste plaats alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van alle uit hoofde van artikel 10.5 verschuldigde rente en in de derde plaats van de opeisbare factuurbedragen.

10.7 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

10.9 Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 11 Klachten

11.1 Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte diensten en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij/zij wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij/zij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij/zij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen wegens klachten.

11.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van

Opdrachtnemer terecht klaagt, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende diensten voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Overeenkomst te geven.

11.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn/haar rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij/zij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is Opdrachtnemer gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

12.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot die schade waartegen Opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd.

De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

12.3 Indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade op, welke grond dan ook, beperkt tot maximaal één (1) maal het bedrag van de vergoeding, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer. In afwijking van het voorgaande, is de aansprakelijkheid niet beperkt wanneer de schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn/haar uit de artikel 5 en 6.7 voortvloeiende informatie- en leververplichtingen of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie en/of leveringen niet voldoen aan hetgeen waarvoor hij/zij krachtens artikel 5 en 6.7 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

12.5 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

12.6 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden waaronder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en omzetderving, door welke oorzaak dan ook.

12.7 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor enige directe- en indirecte schade van Opdrachtgever of derden waaronder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en omzetderving, door handelingen of nalaten van handelingen bij de bediening en/of het gebruik van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, machines en gereedschappen, door welke oorzaak dan ook.

12.8 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

12.10 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen. Als Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derden worden gemaakt. Als een dergelijke derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

12.11 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is Opdrachtgever gehouden, indien hij/zij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één (1) jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één (1) jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn/haar rechten en/of al zijn/haar aanspraken vervallen door het verstrijken van genoemde termijn.

3

Algemene voorwaarden Efficient at Projects b.v.

Artikel 13 Beëindiging Overeenkomst

13.1 De Overeenkomst kan niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die diensten beëindigd worden, behoudens het hierna in artikel 13.2 bepaalde. Opdrachtgever is niet bevoegd de Overeenkomst op te zeggen.

13.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien redelijkerwijs vaststaat dat de opdracht, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van de partijen in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen. Opdrachtnemer is bovendien bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de Overeenkomst uitvoert zoals door partijen is overeengekomen.

13.3 Beëindiging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt beëindigd.

Artikel 14 Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te beëindigen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt en Opdrachtnemer niet bereid is met toepassing van de oude voorwaarden de Overeenkomst uit te voeren. Het bepaalde in artikel 13.3 is van overeenkomstige toepassing.

14.2 Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat zij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft beëindigd, blijven de oude algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

15.3 Alle geschillen die verband houden en/of voortvloeien uit de Overeenkomst, een andere soort verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of deze algemene voorwaarden zelf, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.

Neem contact met ons op

Let’s make your vision a reality!